Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Helsingfors växer i rasande takt. Enligt den nya generalplanen kommer befolkningsmängden i staden att vara 860 000 år 2050, 250 000 fler än år 2018. Detta ställer stadsplaneringen inför särskilda fordringar.

Vad behöver Helsingfors? För det första: nya bostäder, många sådana. I generalplanen är nästan hälften av den nya bostadsproduktionen kompletterande byggande, d.v.s. att redan existerande bostadsområden får nya bostadshus bland gamla hus. Vi anser att kompletterande byggande är bra, men vi vill att detta förverkligas utan att vår stadsnatur lider. Vi vill freda de stora enhetliga grönområdena och de för stadsborna särskilt viktiga friluftområdena Centralparken, Vårdö och Stenudden från byggande. Också objekt som har särskilda naturvärden ska besparas.

Staden måste byggas balanserat och vi måste ta hand om att bostadsområden inte segregeras. Vi vill att det runtomkring i Helsingfors bor människor som har olika bakgrunder och förutsättningar. Detta borgar för att stadsdelarna utvecklas till socioekonomiskt blandade samt multikulturella och mångspråkiga helheter där problem inte överhopas på enskilda ställen. På så sätt påverkar vi också hur skolor utvecklas och hindrar bostadsområden från att bli stadsdelar för enbart fattiga eller rika. Vi bygger en stad där varje närskola är lika bra och eleverna har möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund. Vi arbetar också för att stadsborna ska ha en ärlig chans att påverka planeringen i sitt bostadsområde.

Inom markpolitiken ska Helsingfors ha ett långsiktigt perspektiv. Helsingfors äger lejonparten av tomtmarken i staden och den ska inte försäljas automatiskt utan endast när det är särskilt befogat och förenligt med stadens helhetsintresse. Mark kan försäljas bara en gång, hyresintäkter är däremot eviga.

När det byggs kräver vi att staden uppmuntrar alla aktörer inom branschen till energisnålt och klimatsmart byggande, och också när det kommer till stadens egna nybyggen och grundrenoveringar. Samtidigt bör byggkvaliteten bevakas bättre än förut. Vi vill att det endast byggs byggnader som är fria från inneluftsproblem. Hem, skolor, daghem och arbetsplatser ska vara sunda och trygga.

Vi arbetar också för ett täckande nätverk för kollektivtrafik på räls som möjliggör snabba och smidiga förflyttningar i hela staden. Vi gläder oss åt att generalplanen stakar ut en utveckling i den riktingen. Det är speciellt viktigt för oss att kollektivtrafiken är rimligt prissatt. Det ska vara ekonomiskt möjligt för varje helsingforsare att ta sig till läkaren, hobbyn, jobbet och skolan.

I en hållbar stad är service som daghem, bibliotek och hälsovårdscentraler inom räckhåll för precis alla. Världens bäst fungerande stad är allas rätt, inte bara fåtalets.

 


— Tavoitteemme

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Läs mer ›

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Läs mer ›

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Läs mer ›

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Läs mer ›

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Läs mer ›

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Läs mer ›