Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Vi vill att Helsingfors är en stad där varje barn har möjlighet till en vårdplats i närdaghemmet, där gruppstorlekarna är rimliga och personalen tillräcklig – detta ska gälla också barn i halvdagvård och när ordinarie personal är sjuk. Vi anser att småbarnspedagogiken ska främsta i hand grunda sig på stadens egna daghem. Barnen ska också ha möjlighet till daghem med olika pedagogiska inriktningar. Lekparksverksamhet ska täcka hela staden.

Vi arbetar för bra närskolor. Den grundläggande utbildningen ska hålla hög standard oberoende av stadsdel och eleverna ska ha tillgång till ordentlig undervisningsutrustning i skolorna. Möjligheten till framgång är allas rätt och den ska inte få påverkas av bostadsområde eller föräldrarnas inkomst. Helsingfors ska vara en bra stad för alla barn och unga, inte bara ett fåtal.

Varje elev ska få det stöd hen behöver – såväl inom småbarnspedagogiken, grundskolan och gymnasiet samt yrkesskolan. Det ska finnas tillräckligt många vuxna i skolan – klasslärare, speciallärare, skolgångsbiträden, kuratorer, psykologer och elevhandledare – för att ta hand om en lugn skolvardag och för att bistå i inlärningen.

För barn med annat modersmål än de inhemska språken ska det finnas tillräckligt med undervisning i finska eller svenska som andra språk. De skolor som har fler elever med större behov för stöd ska få tilläggsresurser.

Det är också vikitgt att skol- och daghemspersonalen utbildas i att känna igen och undvika stereotypa och diskriminerande könsroller. Vi bygger en stad där varje barn får växa upp att vara sådan hen är. Helsingfors blomstrar när varje barn får möjligheten till att en sådan vuxen som hen vill.


— Tavoitteemme

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Läs mer ›

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Läs mer ›

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Läs mer ›

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Läs mer ›

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Läs mer ›

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Läs mer ›